Політика обробки персональних данних

1 Загальні положення
1.1. Політика обробки персональних даних (далі - Політика) складена згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI та Типового Порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02−14 та визначає порядок обробки і захисту персональних даних суб'єктів персональних даних, що здійснюються ФОП Грабарівська Оксана Валеріївна (далі - Оператор).
1.2. Оператор визначає принципом та головною ціллю власної діяльності дотримання прав та свобод людини під час здійснення обробки персональних даних, зокрема, права на недоторканність її приватного і сімейного життя.
1.3. Дана Політика поширюється на всі відомості, що можуть бути отримані Оператором про відвідувачів веб-сайту oksamyt-dent.com.ua/ (далі - Користувачі).

2 Визначення термінів, які вживаються в Політиці
2.1 Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
2.2 Блокування персональних даних — зупинення обробки персональних даних тимчасово (не охоплює випадки виникнення необхідності обробки для уточнення персональних даних);
2.3 Веб-сайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, які забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за мережевою адресою oksamyt-dent.com.ua/;
2.4 Знеособлення персональних даних — дії, за результатом яких унеможливлюється визначення приналежності конкретних персональних даних Користувачу чи іншому суб'єкту персональних даних без використання додаткових відомостей;
2.5 Знищення персональних даних — дії, за результатом яких персональні дані знищуються (видаляються) безповоротно з неможливістю подальшого поновлення в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються всі матеріальні носії, на яких зафіксовано конкретні персональні дані;
2.6 Iнформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, які містяться у відповідних базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;
2.7 Користувач — відвідувач веб-сайту, який є фізичною особою;
2.8 Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), вчинених щодо персональних даних із застосуванням засобів автоматизації чи без таких, включно з їх збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, використанням, поширенням (передачею), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних;
2.9 Оператор — фізична або юридична особа, яка самостійно або спільно з іншими уповноваженими особами організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад цих даних та процедури їх обробки;
2.10 Персональні дані - будь-які відомості про ідентифіковану або таку, що може бути прямо чи опосередковано ідентифікована, особу Користувача веб-сайту;
2.11 Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних через національний кордон України за допомогою будь-яких засобів.

3 Склад персональних даних.
3.1. Оператор може здійснювати обробку персональних даних Користувача в такому складі:
— прізвище, ім'я, по-батькові;
— адреса електронної пошти;
— номери телефонів та інші засоби зв’язку.
3.2. Також на веб-сайті може відбуватися збирання для подальшої обробки знеособлених відомостей про відвідувачів (у тому числі файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики.
3.3. Вищеперелічені дані надалі за текстом об'єднані в загальне поняття Персональні дані.

4 Мета обробки персональних даних.
4.1. Метою обробки персональних даних Користувача є:
— інформування Користувача шляхом відправки повідомлень, здійснення телефонних дзвінків;
— укладення та виконання правочинів, стороною яких є Користувач, а також здійснення заходів, що передують їх укладанню.
4.2. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, призначені для збору інформації про дії Користувачів на веб-сайті, підвищення його якості та покращення змісту.

5 Правові підстави для обробки персональних даних.
5.1. Обробка персональних даних здійснюється на умовах згоди суб'єкта персональних даних — Користувача, що надана для виникнення та належного виконання зобов’язань, врегульованих цивільним і господарським законодавством України, а також міжнародними договорами України.
5.2. Суб'єкт персональних даних добровільно та на власну користь приймає рішення про надання дозволу на обробку своїх персональних даних Оператору та уповноваженим ним особам без обмежень для досягнення мети їх обробки.
5.3. Оператор обробляє персональні дані Користувача виключно в разі внесення їх та (або) відправки самостійно Користувачем з використанням спеціальних форм, розміщених на веб-сайті.
5.4. Заповнюючи відповідні форми та (або) надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду щодо умов цієї Політики.
5.5. Оператор обробляє знеособлені дані Користувача у випадках, коли це дозволяється налаштуванням браузера Користувача (увімкнено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).

6 Порядок обробки персональних даних
6.1. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
6.2. Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених на те осіб.
6.3. Персональні дані ніколи та за будь-яких умов не передаються третім особам, окрім випадків, які охоплюються згодою суб'єкта персональних даних або прямо передбачені чинним законодавством.
6.4. В разі самостійного виявлення неточностей у своїх персональних даних Користувач може за власною ініціативою їх актуалізувати, направивши на електронну пошту Оператора лист із приміткою «Актуалізація персональних даних».
6.5. Строк обробки персональних даних визначається досягненням її мети.
6.6. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши на електронну пошту Оператора лист із приміткою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
6.7. Умовами припинення обробки персональних даних можуть бути, зокрема, досягнення мети, з якою вони оброблялися, сплив строку, визначеного згодою на їх обробку, чи відкликання згоди суб'єктом персональних даних у порядку, що встановлений Політикою, виявлення неправомірності обробки персональних даних.

7 Транскордонна передача персональних даних
7.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися, що іноземною державою, на територію якої вбачається ця передача, забезпечено належний захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2. Транскордонна передача персональних даних може також здійснюватися у разі надання суб'єктом персональних даних згоди у письмовій формі на їх передачу та в інших випадках, що встановлені законом або міжнародним договором України.

8 Прикінцеві положення
8.1. Користувач може отримувати будь-які роз’яснення з усіх питань, пов’язаних з обробкою його персональних даних, шляхом звернення до Оператора за адресою електронної пошти oksamit95@ukr.net.
8.2. У цій Політиці відображаються будь-які зміни до порядку здійснення обробки персональних даних Оператором. Політика є чинною безстроково.
8.3. Актуальна версія Політики розміщується у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою oksamyt-dent.com.ua/privacy